dokumenty w leasingu

Leasing jest niewątpliwie najpopularniejszą formą zakupu środków trwałych przez przedsiębiorców głównie ze względu na ogromne korzyści podatkowe, ale również ze względu na dostępność i uproszczenie do niezbędnego minimum formalności. W praktyce oznacza to minimalną ilość dokumentów niezbędną do rozpatrzenia wniosku o finansowanie. W dzisiejszym wpisie postaramy się przybliżyć temat związany z wymogami formalnymi oraz dokumentami, które przyszły leasingobiorca musi przedstawić leasingodawcy.

Na samym początku należy zaznaczyć, że ilość wymaganych dokumentów w każdej z firm leasingowych może myć inny. Zazwyczaj dokumenty zależne będą od kilku czynników takich jak:

 • rodzaj zastosowanej procedury
 • rodzaju finansowanego przedmiotu
 • ceny przedmiotu finansowania
 • wysokości zastosowanej opłaty wstępnej
 • okresu finansowania
 • zaangażowania klienta w obrębie danej firmy leasingowej
 • innych zmiennych

RODZAJE PROCEDUR LEASINGOWYCH

Leasingodawcy stosują różne procedury głównie w zależności od rodzaju i ceny finansowanego przedmiotu. Przedmioty łatwo zbywalne o relatywnie niskiej chętnie będą rozpatrywane przez finansujących w procedurze uproszczonej (błyskawicznej), z kolei przedmioty trudno zbywalne, o wysokiej cenie będą wymagały procedury standardowej. Niektórzy leasingobiorcy posiadają jeszcze procedurę pośrednią (kompromisowe rozwiązanie pomiędzy procedurą uproszczoną i standardową).

Reasumując możemy się spotkać z 3 możliwościami:

 • procedura uproszczona (błyskawiczna)
 • procedura uproszczona plus
 • procedura standardowa

PROCEDURA UPROSZCZONA

Najchętniej stosowana przez klientów procedura, w obrębie, której tak naprawdę nie ma konieczności przedstawiania dokumentów finansowych. Leasingodawcy ograniczają się tylko i wyłącznie do oświadczenia klienta o uzyskiwanym przychodzie i dochodzie. Nie ma konieczności również przedstawiania zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US – wystarczy stosowne oświadczenie ni wniosku leasingowym. Dodatkowo do złożenia wniosku w obrębie tej procedury wymagane będą:

 • dokumenty tożsamości reprezentanta/ów + ewentualnie małżonka (w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych lub spółek osobowych), jeśli ten występuje i pozostaje z leasingodawcą we wspólnocie majątkowej
 • dokumenty rejestrowe (ograniczamy się w tym momencie do numeru NIP)
 • wypełniony wniosek leasingowy z oświadczeniem o wygenerowanym przychodzie i dochodzie

PROCEDURA UPROSZCZONA PLUS

Procedurę tą możemy nazwać „prawie” standardową. W obrębie tej procedury klient oprócz dokumentów wymaganych w procedurze uproszczonej przedstawić musi dokumenty finansowe. Te jednak będą analizowane wyłącznie pod kątem przychodu a nie dochodu. Dla większości klientów może mieć to kolosalne znaczenie w kontekście tzw. zdolności leasingowej. Podobnie jak w procedurze uproszczonej tu również nie przedstawiamy zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US.

Dodatkowe dokumenty do tej procedury:

 • dokumenty finansowe w zależności od sposobu rozliczania z US np. książka przychodów i rozchodów / bilans, rachunek zysków i strat / deklaracje PIT

PROCEDURA STANDARDOWA

W przypadku procedury standardowej, poza wyżej wymienionymi dokumentami i danymi rejestrowymi wymagane są dokumenty finansowe potwierdzające obrót i dochód firmy wnioskującej. Dokumenty te analizowane są jednak pod kątem uzyskiwanego dochodu. Leasingodawcy bardzo często również wymagają uzupełnień w postaci np. deklaracji majątkowej, oświadczeń o wynikach finansowych, zestawienie środków trwałych, tabelę amortyzacji, umowy o współpracy i inne dokumenty mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej klienta. Dodatkowo zachodzi konieczność przedstawienia zaświadczeń z ZUS i US.

Przy wyborze leasingodawcy warto jest, więc zwrócić uwagę na listę formalności, które należy spełnić oraz wybrać rozwiązanie, które jest dopasowane do naszych potrzeb i oczekiwań.