Leasing

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się najbardziej popularną formą finansowania zakupu środków trwałych przez przedsiębiorców czyli leasingiem. Leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić. Umowa leasingu to umowa, w ramach, której finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Na koniec trwania umowy leasingu leasingobiorca może, ale niekoniecznie musi, stać się właścicielem używanego przez niego środka trwałego.

CECHY LEASINGU

Elementy charakteryzujące każdą umowę leasingu:

 • Umowa leasingu powinna być, pod rygorem nieważności zawarta na piśmie.
 • Po stronie Leasingobiorcy leży obowiązek dokonywania na własny koszt napraw, przeglądów i konserwacji przedmiotu leasingu oraz płacenia podatków związanych z własnością i posiadaniem rzeczy.
 • Ryzyko i odpowiedzialność związaną z wyborem Zbywcy i przedmiotu leasingu ponosi Leasingobiorca. Leasingodawca nie odpowiada wobec Leasingobiorcy za przydatność rzeczy do umówionego użytku.
 • Z chwilą zawarcia przez Leasingodawcę umowy sprzedaży z Dostawcą, na Leasingobiorcę przechodzą wszystkie uprawnienia związane z rękojmią i gwarancją. Wyjątkiem jest możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży, które to uprawnienie przysługuje wyłącznie Leasingodawcy.
 • Do obowiązków Leasingobiorcy należy terminowa płatność rat, zgodnie z zaakceptowanym przez niego harmonogramem. W przypadku opóźnień w płatnościach rat lub ich braku, Leasingodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy i zwrotu przedmiotu leasingu.

STRONY UMOWY LEASINGOWEJ

Jak nietrudno zauważyć w umowie leasingowej możemy wyróżnić 3 strony:

1. Leasingodawca (Finansujący) – firma prowadząca działalność w zakresie usług leasingowych, finansująca zakupy przedmiotów leasingu, a następnie przekazująca je do użytkowania osobom trzecim w zamian za okresowe płatności

2. Leasingobiorca (Korzystający) – klient, który jest zainteresowany użytkowaniem przedmiotu leasingu (samochodu osobowego, ciężarowego, przyczepy, naczepy, maszyny itp.) w zamian za okresową spłatę rat leasingowych. Raty najczęściej płacone są w miesięcznie

3. Dostawca (Zbywca) – przedsiębiorstwo sprzedające przedmiot, który będzie następnie użytkowany przez Leasingobiorcę. Wybór przedmiotu leasingu leży po stronie Leasingobiorcy, firma leasingowa nabywa tylko wskazany środek trwały od wybranego przez klienta dostawcy. Z racji tego, że firma leasingowa ponosi pełną odpowiedzialność za nabycie od Dostawcy przedmiotu zazwyczaj dokonywana jest tzw. autoryzacja dostawcy. Jeśli zakup budzi jakiekolwiek wątpliwości firma leasingowa może odmówić zakupu przedmiotu od danego dostawcy.

CO MOŻEMY SFINANSOWAĆ LEASINGIEM

Na chwilę obecną leasingiem przedsiębiorca jest w stanie sfinansować praktycznie każdy środek trwały. Najchętniej finansowany przedmiotami są te, które względnie szybko i łatwi zbyć na rynku wtórnym.  Najpopularniejszymi przedmiotami finansowanymi leasingiem są oczywiście auta osobowe oraz ciężarowe – te finansowane są przez wszystkie 27 firm leasingowych. Zgodnie z zestawieniem Związku Leasingu Polskiego za 2018 rok struktura finansowania przedstawiała się następująco:

 • 48,4 % rynku – auta do 3,5t
 • 23,7% rynku – transport ciężki
 • 26,3 rynku – maszyny i urządzenia
 • 1,1% rynku – nieruchomości
 • 0,5% pozostałe

Reasumując leasingiem możemy sfinansować zakup takich przedmiotów jak: auta osobowe, dostawcze, ciężarowe o DMC do 3,5t, ciężarowe o DMC powyżej 3,5t, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, autobusy, pojazdy specjalne, campery, maszyny i urządzenia: rolnicze, leśne, budowlane, drogowe, poligraficzne, do produkcji tworzyw sztucznych, gastronomiczne, do obróbki metali, przemysłu spożywczego, sprzęt medyczny, wózki widłowe, sprzęt IT, wyposażenie wnętrz np. meble, oprogramowanie, hale, pozostałe środki transportu: powietrzne, wodne, kolejowe, ruchomości, nieruchomości: budynki przemysłowe, obiekty usługowe i handlowe, obiekty biurowe, hotele i inne obiekty rekreacyjne.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O LEASING?

W dużym uproszczeniu o leasing może się ubiegać praktycznie każdy przedsiębiorca prowadzący firmę (chociażby 1 dzień). I to w zasadzie tyle. Oczywiście w zależności od tego jaki przedmiot będziemy chcieli sfinansować firmy leasingowe będą wymagały od nas określonego okresu prowadzonej działalności. W przypadku aut osobowych wystarczy z reguły 3 miesięczny staż, przy transporcie ciężkim 6 miesięcy, przy maszynach i urządzeniach 12 miesięcy. Co więcej odbiorcą leasingu może być też osoba fizyczna nie posiadająca działalności gospodarczej. Umowa taka realizowana jest w obrębie tzw. leasingu konsumenckiego praktycznie na analogicznych zasadach jak w przypadku leasingu dla firm. Do tej formy finansowania na pewno wrócimy w kolejnych wpisach.

RODZAJE LEASINGU

Leasingu można klasyfikować pod różnym kątem. Niektórzy dzielą je na leasingi z wykupem oraz bez niego. W przypadku leasingów z wykupem leasingobiorca staje się właścicielem użytkowanego przedmiotu z chwilą zakończenia umowy przez zapłatę ostatniej raty lub skorzystania z opcji wykupu. Najbardziej charakterystycznymi odmianami leasingu z opcją wykupu są leasing operacyjny i finansowy. Szczegółowo omówimy te rodzaje leasingu w kolejnym naszym wpisie. Z kolei leasingiem bez wykupu jest tak zwany wynajem długoterminowy pojazdów lub produkt auto na abonament. W przypadku takie umowy klient nie ma obowiązku wykupu przedmiotu na własność i po zakończeniu umowy może oddać przedmiot (baz jakichkolwiek dodatkowych warunków) leasingodawcy.

PODTYPY UMÓW LEASINGOWYCH

Będąc bardziej szczegółowym możemy wyróżnić (oprócz powyższej klasyfikacji) jeszcze więcej podtypów umów leasingowych, takich jak:

ZALETY I WADY LEASINGU

Leasing jako forma finansowania niesie za sobą mnóstwo korzyści dla leasingobiorcy, takich jak:

 • szybki i prosty proces uzyskania finansowania
 • możliwość realizacji umów w procedurze uproszczonej bez konieczności przedstawiania  dokumentów finansowych czy zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US
 • oszczędności podatkowe – w koszty uzyskania przychodu możesz wliczyć zarówno opłatę wstępną, jak i miesięczne raty (leasing operacyjny) lub odsetki + amortyzacja (leasing finansowy)
 • obecnie najtańsza forma finansowania dla przedsiębiorców
 • możliwość finansowania przedmiotu przy niskiej opłacie wstępnej
 • możliwość zastosowania harmonogramów sezonowych

Oczywiście leasing ma też kilka swoich wad, takich jak: brak własności przedmiotu finansowania, konieczność pełnego ubezpieczenia przedmiotu zgodnie z wytycznymi leasingodawcy czy minimalny okres trwania umowy (leasing operacyjny), ale zalety zdecydowanie przewyższają niedogodności związane z zawarciem umowy.